POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ ADMINISTROWANEJ PRZEZ

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  zwane dalej „Rozporządzeniem ogólnym” lub „RODO” informujemy, że:

Administrator danych

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jako użytkownika/użytkowniczkę strony internetowej: www.muzeum-niepodleglosci.pl i www.muzn.pl (dalej: Administrator) jest: Muzeum Niepodległości w Warszawie, Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa, NIP: 526 030 79 04  , REGON: 000276050, Samorządowa Instytucja Kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem 14/99

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa lub pod adresem email: [email protected] we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych

  1. W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obecnie obwiązującymi – w obszarze ochrony danych osobowych – regulacjami prawnymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych informujemy, że ochrona danych odbywa w sposób zgodny z RODO, a Pani/Pana dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach. Dane osobowe podawane przy subskrypcji  Biuletynu Informacyjnego dostępnym na stronie internetowej muzeum-niepodleglosci.pl i www.muzn.pl są niewidoczne i nieodstępne dla osób nieuprawnionych oraz chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem lub dostępem osób nieuprawnionych. W tym celu stosujemy m.in. urządzenia zabezpieczające i szyfrujące nasze serwery oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
  2. Strona internetowa muzeum-niepodleglosci.pl i www.muzn.pl realizuje funkcję zbierania danych użytkowników strony i ich aktywności poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies. Więcej o zasadach zbierania oraz wykorzystywania plików cookies może Pani/Pan dowiedzieć z osobnej polityki – Polityki Cookies dostępnej na stronie internetowej www.muzeum-niepodleglosci.pl i www.muzn.pl Muzeum Niepodległości w Warszawie nie wykorzystuje danych o których mowa w niniejszym punkcie do ustalania tożsamości użytkowników strony www.muzeum-niepodleglosci.pl i www.muzn.pl
  3. Korzystając ze strony internetowej muzeum-niepodleglosci.pl i www.muzn.pl akceptuje Pani/Pan zasady niniejszej Polityki Prywatności.

Podstawa przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Muzeum Niepodległości w Warszawie jakimi są prowadzenie przez Muzeum Niepodległości w Warszawie strony internetowej i informowanie za jej pośrednictwem o prowadzonej przez nasze muzeum działalności.

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia Pani/Panu możliwości korzystania ze strony www.muzeum-niepodleglosci.pl i www.muzn.pl naszego muzeum.

Udostępnianie danych innym podmiotom

Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Muzeum Niepodległości w Warszawie w tym pomiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, obsługę serwerów i poczty elektronicznej oraz podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego powyżej.

Prawa Użytkownika/Użytkowniczki strony internetowej https://muzeum-niepodleglosci.eu/pl/

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Profilowanie

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych osób nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Konto do korzystania ze strony internetowej

Korzystanie przez Panią/Pana ze strony internetowej www.muzeum-niepodleglosci.pl i www.muzn.pl nie wymaga założenia konta na ww. stronie.

Zakup biletów

Zakup biletów wstępu do Muzeum Niepodległości w Warszawie lub do jego którekolwiek z Oddziałów przez stronę internetową wymaga założenia konta na stronie internetowej. W tym celu musi Pani/Pan podać swoje dane osobowe w formularzu rejestracyjnym. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z zakupem przez Panią/Pana biletów wstępu do naszego muzeum lub do jego któregokolwiek z oddziałów  określa klauzula informacyjna dostępna przy ww. formularzu rejestracyjnym.  

 

Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy wprowadzanie zmian do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą publikowane na stronie internetowej www.muzeum-niepodleglosci.pl i www.muzn.pl

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami