Regulamin zwiedzania Muzeum Niepodległości w Warszawie
Dotyczy:
Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62, 00-240
Muzeum Więzienia Pawiak ul. Dzielna 24/26, 00-162 Warszawa
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa
Mauzoleum Walki i Męczeństwa ul. Szucha 25, 00-580 Warszawa
Ilekroć w dalszej części mowa jest o:
Muzeum – rozumie się przez to Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz wszelkie wchodzące w jego skład jednostki.
§1
Dni i godziny otwarcia wystawy oraz zasady zwiedzania
GODZINY OTWARCIA, BILETY
1.Muzeum wraz z Oddziałami jest czynne w godzinach:
Wtorek w godz. 10.00-17.00
Środa w godz. 11.00-19.00
Czwartek – niedziela w godz. 10.00–17.00.
Przy czym w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej jest czynne od wtorku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 16:00.
2.Podstawą wejścia na wystawy jest ważny bilet wstępu.
3.W czwartki wstęp do Muzeum jest bezpłatny.
4. Podstawą wejścia na wystawy stałe i czasowe w Muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.
5. Wystawy można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
6. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia ze zwiedzania wystaw lub ich części.
§2
Zakup biletów
1. Wejście na wystawy jest możliwe na podstawie zakupionego w kasie lub za pośrednictwem strony internetowej biletu wstępu do Muzeum zgodnie z cennikiem opłat.
2. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
3. Cennik biletów oraz informacje o ulgach i bezpłatnym wstępie do Muzeum znajdują się przy kasach oraz na stronie internetowej Muzeum w zakładce „O Muzeum” – „Dla Zwiedzających”.
4. Wstęp na podstawie biletu ulgowego następuje po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi.
2
§3
Zwiedzanie z przewodnikiem
1. Grupy zorganizowane mogą zwiedzać wystawy stałe i czasowe z pracownikiem Muzeum lub z przewodnikiem zewnętrznym. Przed wizytą przewodnik zewnętrzny powinien zwrócić się do Muzeum z zapytaniem o dostępność sal wystawowych. W przypadku dużej ilości grup zajęcia prowadzone przez pracowników Muzeum mają priorytet wejścia.
2. Grupy zorganizowane lub osoby indywidualne mogą za dodatkową opłatą wykupić usługę przewodnika. Szczegółowe zasady rezerwacji zajęć określa Regulamin rezerwacji zajęć edukacyjnych znajdujący się przy kasach oraz na stronie internetowej Muzeum w zakładce „Edukacja”.
3. Przewodnik jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które są przez niego oprowadzane. W szczególności do obowiązków przewodnika należy:
a. przygotowanie zwiedzających przed wejściem na wystawy, w tym omówienie zasad zachowania się w Muzeum (m.in.: zakaz dotykania eksponatów, zakaz fotografowania z użyciem lampy błyskowej oraz statywu, itp.).
b. interweniowanie we wszystkich wypadkach nieodpowiedniego zachowania się oprowadzanych przez niego osób, a w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez nich zasad, o których mowa w §4.
4. Przewodnik i oprowadzane przez niego osoby nie mogą blokować trasy zwiedzania, dróg ewakuacji.
§4
Porządek zwiedzania
1. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania i narusza ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych.
2. Zabrania się wnoszenia na teren Muzeum wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne oraz materiałów toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych.
3. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.
4. Przed wejściem na wystawy zwiedzający zobowiązani są skorzystać z samoobsługowej bezpłatnej szatni (dotyczy siedziby głównej Muzeum oraz Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej) oraz niedozorowanych szafek w budynku (dotyczy siedziby głównej Muzeum). Korzystanie z nich jest bezpłatne. W szafkach można zostawić rzeczy, które nie mogą być wniesione na teren wystaw. Za zgubiony kluczyk do szafki pobiera się opłatę w wysokości 50 zł. Każdego dnia, podczas którego Muzeum jest otwarte dla zwiedzających, po jego zamknięciu następuje przegląd szafek. Pozostawione rzeczy są wyjmowane i po 48 godzinach od terminu wyjęcia, zostają zutylizowane lub przekazane odpowiednim służbom. Za rzeczy pozostawione w samoobsługowej szatni, szafkach lub w budynku Muzeum nie ponosi odpowiedzialności.
5. Na terenie budynków Muzeum obowiązuje zakaz wnoszenia i wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika) oraz jedzenia i picia (z wyłączeniem względów zdrowotnych).
3
6. Dodatkowo w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i siedzibie głównej Muzeum Niepodległości w Warszawie (Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów) obowiązuje zakaz wchodzenia w okryciach wierzchnich, zakaz wnoszenia: okryć wierzchnich, bagażu i parasoli na teren wystaw.
7. Zabrania się dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz.
8. Należy zachować spokój w czasie zwiedzania i podporządkować się zaleceniom personelu nadzorującego wystawy oraz pracowników ochrony.
9. Zabrania się fotografowania zbiorów i wnętrz Muzeum przy użyciu lampy błyskowej oraz statywu.
10. Fotografowanie i filmowanie zbiorów Muzeum jest zabronione w przypadku, gdy prowadzić to może do zagrożenia bezpieczeństwa innych osób, zbiorów, stoi w sprzeczności z zasadami ochrony konserwatorskiej lub narusza prawa osób trzecich. 11. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich opiekunowie.
12. Zakup biletu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
13. Rowery i hulajnogi należy pozostawić przed wejściem do Muzeum – w specjalnie przygotowanych stojakach. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony sprzęt.
14. Ostatni zwiedzający są wpuszczani na ekspozycje 30 minut przed zamknięciem Muzeum.
15. Zwiedzający są zobowiązani opuścić Muzeum do godziny zamknięcia.
16. Podczas zwiedzania ekspozycji obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe.
§5
Zgody Dyrektora wymaga:
1.Prowadzenie na terenie Muzeum działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji usług).
2.Organizowanie imprez, zbiórek pieniędzy, zgromadzeń publicznych oraz akcji protestacyjnych i agitacji.
3.Prezentowanie transparentów, symboli i emblematów, wykonywanie i wykorzystywanie w celach komercyjnych filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę Muzeum Niepodległości w Warszawie.
§6
Dane osobowe
Na terenie Muzeum i jego Oddziałów działa monitoring rejestrujący obraz (sieć CCTV).
W świetle powyższego pragniemy poinformować, że przetwarzamy dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system monitorujący w następujący sposób:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Muzeum Niepodległości w Warszawie, Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa, NIP: 526 030 79 04, REGON: 000276050, RIK/14/99, Samorządowa Instytucja Kultury Województwa Mazowieckiego.
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa lub elektronicznie pod adresem e-mail: [email protected].
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa lub pod adresem email: [email protected]
4
4. Pani/Pana dane osobowe postaci wizerunku są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Muzeum i jego którekolwiek z Oddziałów oraz zabezpieczenia mienia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i mienia, rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.
6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało profilowaniu.
7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie przebiegało w sposób zautomatyzowany – kamery rejestrują obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest trwale, w sposób automatyczny usuwany.
8. Zapis obrazu ma wpływ na bezpieczeństwo Muzeum i jego któregokolwiek z Oddziałów, jest prawnie chroniony w związku z tym nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania od Administratora sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych;
c) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych osobowych;
d) wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Muzeum lub jego któregokolwiek z Oddziałów oznacza zgodę na podanie danych osobowych opisanych w punkcie III niniejszego regulaminu.
11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
12. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych osobowych będą mieli również upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.
13. Odbiorcami danych mogą być także inne podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami